26/11/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၃၁-၁၀-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၂၀၇၃.၈၈၁) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
22/10/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၁၄-၁၀-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၂၄၆.၁၆၀) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
22/10/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၇-၁၀-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၀၄၂.ဝ၈၃) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
22/10/2018
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
22/10/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၉-၂၀၁၈) မှ (၃၀-၉-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၅၉၁၉.၂၆၇) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

Pages