ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း ရွာသာကြီး (Dry Port) ရှိ KM Logistics Bonded Warehouse အတွင်း ထည့်သွင်းထားရှိသည့် လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် (၂) စီး အားစစ်ဆေးထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း ရွာသာကြီး (Dry Port) ရှိ KM Logistics Bonded Warehouse အတွင်း ထည့်သွင်းထားရှိသည့် လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် (၂) စီး အားစစ်ဆေးထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း