ဆိုလာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (၆) မျိုးအား အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း

ဆိုလာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (၆) မျိုးအား အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း