လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် အားသွင်းစက်များ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသီလဝါဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် အားသွင်းစက်များ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသီလဝါဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း