လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံး(သုံးဘီး)မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း ၊ ထီးတန်းဆိပ်ကမ်းနှင့် အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်းများသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံး(သုံးဘီး)မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း ၊ ထီးတန်းဆိပ်ကမ်းနှင့် အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်းများသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း