ကြေညာချက် (၇/၂၀၂၁) - တာဝန်ခံချက် (Undertaking) ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းအပြီးသတ်ထုတ်ယူခွင့်ပြုနိုင်ရေးကိစ္စ

ကြေညာချက် (၇/၂၀၂၁) - တာဝန်ခံချက် (Undertaking) ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းအပြီးသတ်ထုတ်ယူခွင့်ပြုနိုင်ရေးကိစ္စ