လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ Dry Port (RG) နှင့် မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) များ သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ Dry Port (RG) နှင့် မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) များ သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း