လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ Dry Port (RG) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ Dry Port (RG) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း