လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP)၊ Dry Port (KM) နှင့် မူဆယ်(၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP)၊ Dry Port (KM) နှင့် မူဆယ်(၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း