ပြင်ပမှ အမှုထမ်းရာထူး (၇၇)နေရာခေါ်ယူခြင်း

ပြင်ပမှ အမှုထမ်းရာထူး (၇၇)နေရာခေါ်ယူခြင်း