လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် အားသွင်းစက်များ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း (သီလဝါ) (MITT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးယာဉ် အားသွင်းစက်များ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း (သီလဝါ) (MITT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း