စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူး၊ အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူးများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခံယူရမည့်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူး၊ အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူးများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခံယူရမည့်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း