အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ပြင်ပမှ စာရင်းကိုင်-၄၊ အငယ်တန်းစာရေးနှင့် ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူးများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ပြင်ပမှ စာရင်းကိုင်-၄၊ အငယ်တန်းစာရေးနှင့် ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး ရာထူးများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏စာရင်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း