အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ပြင်ပမှ အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူး ရာထူး (၇၀) အတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ပြင်ပမှ အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူး ရာထူး (၇၀) အတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း