အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၂၂-၉-၂၀၁၇) မှ (၃၀-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၁၃၉၇.၄၁၉) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း

19/10/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၂၂-၉-၂၀၁၇) မှ (၃၀-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၁၃၉၇.၄၁၉) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း