အာဆီယံ-တရုတ် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု နယ်မြေဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လျှော့ချမှုအစီအစဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၀/၂၀၂၄)

အာဆီယံ-တရုတ် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု နယ်မြေဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လျှော့ချမှုအစီအစဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၀/၂၀၂၄)