အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၀-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၁၀-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၄၈၁၇.၂၇၈) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း

04/12/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၀-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၁၀-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၄၈၁၇.၂၇၈) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း