အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၉-၂၀၁၇) မှ (၇-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၆၅၂.၆၅၄) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

21/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၉-၂၀၁၇) မှ (၇-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၆၅၂.၆၅၄) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း