အာဆီယံအကောက်ခွန်ဖြတ်သန်းသယ်ဆောင်မှုစနစ် (ASEAN Customs Transit System) ၏ စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင်သင့်ဖြစ်မှုအခြေအနေ

အာဆီယံအကောက်ခွန်ဖြတ်သန်းသယ်ဆောင်မှုစနစ် (ASEAN Customs Transit System) ၏ စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင်သင့်ဖြစ်မှုအခြေအနေ