လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်အားသွင်းစက်များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်အားသွင်းစက်များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း