အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၉-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၆၁.ဝ၅၃) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

28/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၉-၂၀၁၇) မှ (၁၄-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၆၁.ဝ၅၃) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း