လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်အားသွင်းစက်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – RG နှင့် KM)၊ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT)၊ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း(MIP)နှင့်မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း (သီလဝါ)(MITT)များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များနှင့် လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်အားသွင်းစက်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – RG နှင့် KM)၊ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT)၊ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်း (သီလဝါ) (MITT) များသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း