စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းသစ်များ ခေါ်ယူခန့်ထားရေးကိစ္စ

19/02/2018
အမှုထမ်းရာထူးနေရာများ ခန့်ထားရေးအတွက် ဖြေဆိုရမည့် နေရာနှင့် အချိန်စာရင်းများထုတ်ပြန်ခြင်း