စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ယာဉ်မောင်း-၅ ရာထူး ခန့်ထားရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမှု ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက် ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်

28/2/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ယာဉ်မောင်း-၅ ရာထူး ခန့်ထားရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမှု ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက် ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်