အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၂-၂၀၁၈ မှ (၂၈-၂-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၃၂၀.၃၂၅) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

13/03/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၂-၂၀၁၈ မှ (၂၈-၂-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၃၃၂၀.၃၂၅) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း