စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန အကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် ရေးဖြေ၊ လူတွေ့အောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

20/03/2018
စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန အကောက်ခွန်မှူးရာထူးအတွက် ရေးဖြေ၊ လူတွေ့အောင်မြင်သူများစာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း