အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၃-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၃-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၂၀၇၁.၇၅၁) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

21/03/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၃-၂၀၁၈ မှ ၁၅-၃-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၂၀၇၁.၇၅၁) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်း