အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၆-၂၀၁၈ ) မှ (၁၅-၆-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၇၃၇.၉၆၀) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

28/06/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၆-၂၀၁၈ ) မှ (၁၅-၆-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၇၃၇.၉၆၀) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း