အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၇-၂၀၁၈ ) မှ (၁၅-၇-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၅၇၇.၇၂၉) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

30/07/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၇-၂၀၁၈ ) မှ (၁၅-၇-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၅၇၇.၇၂၉) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း