အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၈-၂၀၁၈) မှ (၇-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၄၆၇.၃၀၃) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

15/08/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၈-၂၀၁၈) မှ (၇-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၄၆၇.၃၀၃) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း