အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၈-၂၀၁၈) မှ (၁၄-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၈၄၈.၇၈၀) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

24/08/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၈-၂၀၁၈) မှ (၁၄-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၈၄၈.၇၈၀) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း