အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၅-၈-၂၀၁၈) မှ (၂၁-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၃၆၃.၃၅၁) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

04/09/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁၅-၈-၂၀၁၈) မှ (၂၁-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၃၆၃.၃၅၁) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း