အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၉-၂၀၁၈) မှ (၇-၉-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၇၆၅.၆၄၇) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

20/09/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၉-၂၀၁၈) မှ (၇-၉-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၇၆၅.၆၄၇) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း