အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၁-၂၀၁၈) မှ (၁၅-၁၁-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၇၅၅.၁၆၈) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

19/10/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၁-၂၀၁၈) မှ (၁၅-၁၁-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၇၅၅.၁၆၈) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း