ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၁၉/၂၀၁၈) အရ အကောက်ခွန်ကြေညာလွှာများတွင် “Bank Name” အား မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပေးရန်ကိစ္စရပ်

18/12/2018
ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၁၉/၂၀၁၈) အရ အကောက်ခွန်ကြေညာလွှာများတွင် “Bank Name” အား မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ပေးရန်ကိစ္စရပ်