ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၂၀/၂၀၁၈) အရ Release Order Notification နှင့် Allowed Shipment Notification များတွင် အကောက်ခွန်အရာရှိများမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကိစ္စရပ်

18/12/2018
ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၂၀/၂၀၁၈) အရ Release Order Notification နှင့် Allowed Shipment Notification များတွင် အကောက်ခွန်အရာရှိများမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကိစ္စရပ်