အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၂-၂၀၁၈) မှ (၁၅-၁၂-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၈၄၉.၄၁၄) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

24/12/2018

အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၂-၂၀၁၈) မှ (၁၅-၁၂-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၈၄၉.၄၁၄) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း