သွင်းကုန်/ ထုတ်ကုန်ကြေညာလွှာများ တင်သွင်းရာတ ွင် နိုင်ငံခြားငေ ွလွှဲပြောင်း လက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် Bank Name ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတိပြု ဆောင်ရွက်ပေးရန်ကိစ္စ

08/02/2019
သွင်းကုန်/ ထုတ်ကုန်ကြေညာလွှာများ တင်သွင်းရာတ ွင် နိုင်ငံခြားငေ ွလွှဲပြောင်း လက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် Bank Name ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတိပြု ဆောင်ရွက်ပေးရန်ကိစ္စ