ပသကအမှတ်မှ TIN No. Format သို့ ပြောင်းလဲထားခြင်းမရှိသေးသော Company များ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ အစိုးရဌာနများစာရင်း

ပသကအမှတ်မှ TIN No. Format သို့ ပြောင်းလဲထားခြင်းမရှိသေးသော Company များ၊ အသင်းအဖွဲ့များ၊ အစိုးရဌာနများစာရင်း