အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ၊ အတွဲ (၆) အမှတ် (၂)

အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ၊ အတွဲ (၆) အမှတ် (၂)