အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ၊ အတွဲ (၆) အမှတ် (၄)

အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ၊ အတွဲ (၆) အမှတ် (၄)