အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၀/၂၀၂၂

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၉၀/၂၀၂၂