အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ၈၊အမှတ် ၇

အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ၈၊အမှတ် ၇