အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာအစီအစဉ်၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း


Open pdf

အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (AEO Myanmar Version)


Open pdf

AEO Pamphlet


Open pdf

AEO Application form (Myanmar)


Open pdf

AEO Certificate


Open pdf

AEO List


Excel