အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာအစီအစဉ်၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း


Open pdf

အခွင့်ရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း (AEO Myanmar Version)


Open pdf

AEO Pamphlet


Open pdf

AEO Application form (Myanmar)


Open pdf

AEO Certificate


Open pdf

AEO အသိအမှတ်ပြု Company များစာရင်း


Excel

AEO အဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်


Open pdf