အကောက်ခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ


Open pdf(Myanmar)


ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားမှုကြိုတင်သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း(Advance Ruling on Classification)


Open pdf


အကောက်ခွန်တန်ဘိုးကြိုတင်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ(Advance Ruling on Customs Valuation)


Open pdf

အာဆီယံနိုင်ငံများကြား အတည်ပြုပို့ကုန်တင်ပို့သူ ကိုယ်တိုင်ပင်ရင်းထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာသည့်စနစ်(Self-Certification System)အရ အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ


Open pdf

မော်တော်ယဥ် အစိတ်အပိုင်းများအား စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဥ် ထုတ်ပြန်ခြင်း


Open pdf

ဆိပ်ကမ်းများမှ Brand New Car Spare Parts များအား စစ်/ထုတ် စနစ်ဖြင့် ပြောင်းလဲထုတ်ယူခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စ


Open pdf

အကောက်ခွန်ကုန်လှောင်ရုံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ထုတ်ပြန်ခြင်း


Open pdf