ပင်လယ်အကောက်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ(၂၄)အရ အပ်နှင်းထားသော အခွင့်အာဏာများကို ကျင့်သုံးလျက် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် အောက်ဖော်ပြပါပစ္စည်းများကို အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသော ခရီးသည်ကိုယ်သုံးဝန်စည်ပစ္စည်းများအဖြစ် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်း

Download