22/05/2018
ကိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်းကိစ္စ
16/05/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၄-၂၀၁၈ ) မှ (၃၀-၄-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၉၂၇.၀၈၄) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
28/04/2018
Delivery Van တင်သွင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်သွားမည့်ကိစ္စ
27/04/2018
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၃ ၊ အမှတ် ၇ ။
11/04/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၃-၂၀၁၈) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၂၃၇၇.၇၂၃) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

Pages