24/08/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၈-၂၀၁၈) မှ (၁၄-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၈၄၈.၇၈၀) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
15/08/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၈-၂၀၁၈) မှ (၇-၈-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၄၆၇.၃၀၃) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
13/08/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၇-၂၀၁၈) မှ (၃၁-၇-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးက ျပ် (၂၃၄၈.၂၅၇ ) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
06/08/2018
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၃ ၊ အမှတ် ၁၀ ။
30/07/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၇-၂၀၁၈ ) မှ (၁၅-၇-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၅၇၇.၇၂၉) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

Pages