July 18, 2023
Electric Vehicle များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် ထီးတန်းဆိပ်ကမ်း (HPT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
July 18, 2023
Battery Electric Motorcycle ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ၊ မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
July 17, 2023
Electric Vehicle များ နှင့် Electric Vehicle Charger များ၊ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသီလဝါဆိပ်ကမ်း (MITT) နှင့် မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
July 11, 2023
Electric Vehicle များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
July 5, 2023
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၁၁/၂၀၂၃)

Pages