အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၈ ။
အကောကခြှနြဦးစီးဌာန၏ (၉-၃-၂၀၁၇) မှ (၂၃-၃-၂၀၁၇) အတှငြးခနြ့မှနြးတနဖြိုးကပြွ (၁၁၂၄.၂၀၁) သနြးခနြ့တနဖြိုးရှိအကောကခြှနမြဲ့ပစျစညြးမွားတားဆီး/ဖမြးဆီးရမိခှငြး
04/08/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၉-၃-၂၀၁၇) မှ (၂၃-၃-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၁၂၄.၂၀၁) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၂၄-၂-၂၀၁၇) မှ (၈-၃-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၉၀၇.၆၉၆) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မ-ဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
04/08/2017
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာအတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၅ ၂၀၁၇ ခုနစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်

Pages